• Zasiedzenie a współwłasność

  Nabycie własności nieruchomości poprzez zasiedzenie zdaje się być wiedzą powszechną. Dwiema koniecznym, do spełnienia przesłankami, jakie przewiduje kodeks cywilny, aby w ogóle mówić o zasiedzeniu, są samoistność posiadania (nie wchodzi zatem w grę dzierżawa ani najem) i upływ czasu. Najprościej rzecz ujmując trzeba nieruchomość traktować jako swoją. Natomiast problemy mogą się już pojawić w sytuacji,…

  Czytaj więcej

 • Wspólnota Mieszkaniowa przegląd instalacji gazowej

  Corocznie wiele Wspólnot Mieszkaniowych, zmaga się z problem, przeprowadzenia przeglądów stanu instalacji gazowej. Problem, we Wspólnocie może być tym większy im więcej posiada wyodrębnionych lokali. Mianowicie, chodzi o dostęp do każdego z mieszkań. Niejednokrotnie to sami właściciele lokalu nie chcą wpuścić osób przeprowadzających kontrole. Zdarza się też i tak, że lokal jest pustostanem, chociaż, powodów…

  Czytaj więcej

 • Wspólnota Mieszkaniowa – zarząd a zarządca

  Prawna definicja wspólnoty mieszkaniowej brzmi: „Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.” Zatem naturalną koleją rzeczy jest to, że wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali. Jeżeli liczba tych lokali wynosi nie więcej niż trzy to to zarząd nieruchomością wspólną…

  Czytaj więcej

 • Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Ilość podmiotów zobowiązanych do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do rejestru CRBR jest obszerna, w jej skład wchodzą m.in. takie podmioty jak: spółki jawne, komandytowe, z o.o., fundacje, spółdzielnie…

  Czytaj więcej

 • Zmiana adresu Spółki z o.o. informacje praktyczne

  Stan prawny na : październik 2023 r. Zdarza się, że w trakcie prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będziemy dokonywać zmiany jej adresu w ramach tej samej siedziby. Wyjaśnijmy: siedziba to dana miejscowość, a adres, to konkretne dane adresowe pod którymi prowadzona jest działalność spółki. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jako siedzibę w…

  Czytaj więcej

 • Składanie sprawozdań finansowych – informacje praktyczne

  Stan prawny październik 2023 Roczne sprawozdanie finansowe, co do zasady, mają obowiązek składać przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. W praktyce sprawozdanie finansowe sporządza biuro księgowe/główna księgowa. Jeżeli nasz rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to na sporządzenie sprawozdania finansowego mamy czas do 31 marca każdego roku. Zasadą jest 3-miesięczny termin na jego sporządzenie…

  Czytaj więcej